woensdag 28 oktober 2020

Husserl's Phenomenology: Method of Philosophizing - Key Concepts - PHILO...

dinsdag 29 september 2020

De neiging om op te treden beperkt het vermogen van objectieve waarneming. 

Als we de leefomstandigheden veranderen, mag gevraagd worden of we uit de verkregen data conclusies kunnen trekken over de toekomstige gang van zaken als wij er ons er niet mee hadden bemoeid. 

Omringd door onze gecreëerde wereld is de kijk waarmee wij alles ooit aanschouwden versluierd achter kunstmatige prikkels. Deze stimuli kunnen m.n. bij jongeren hun levensbeeld bepalen.

De fenomenologie creëert ruimte tussen het inleven van de neutrale waarneming en de definitieve beschrijving met conclusies. Een ruim om even op adem te komen voordat de volgende stappen worden gezet.

zaterdag 7 maart 2020

Edmund Husserl

ABRAXAS / ZUIDER-AMSTEL UITGEVERIJEN
NAJAAR 2020Edmund Husserl (1859 - 1938), is de founding father van de fenomenologie en een van de invloedrijkste filosofen van de 20e eeuw. Zijn motto Zu den Sachen selbst, tot de dingen zelf, hebben niet alleen in de filosofie maar in vele afzonderlijke wetenschappen hun sporen achtergelaten. Zo bestaat er een fenomenologische esthetica, filosofie en sociologieDe rijkdom van zijn werk wordt vandaag herontdekt, vooral waar het bewustzijn geanalyseerd, beschreven en gereconstrueerd wordt. of virtueel wordt nagebouwd, dus in de filosofie van de geest en in de relatie tussen denken, taal en communicatie:

'Een filosoof hoort een neutrale onbevooroordeelde waarnemer te zijn die de gedetailleerde beschrijving van bewustzijnsprocessen niet louter op rationele gronden baseert.'


Het boek geeft een overzicht van Husserls belangrijkste geschriften en van de thema‘s van zijn werk: 

  • Logische onderzoekingen,
  • Ideeën voor een zuivere fenomenologie,
  • Crisis van de Europese wetenschappen en
  • Teksten uit de omvangrijke nalatenschap van Husserl. 
  • Zijn werk omvat thema’s die reiken van de Fundering van een logica der wetenschappen tot Husserls begrip van de leefwereld en zijn Ontwerp van een fenomenologische ethiek.


‘De fenomenologie is de leer der verschijnselen en staat tussen het opmerken, observeren en benoemen van een chaotisch aantal feiten en de consequente abstractie van een alomvattend waardeoordeel in. 
Fenomenologie probeert structuren te zien in de verwarrende berichtenstroom en stelt het oordeel nog even uit. Er moet ruimte komen voordat de beslissingen vallen. 
Fenomenologie kan de wetenschap van het tussenrijk genoemd worden want zij voert een rechtmatig interregnum. Nadat de gegevens zijn samengebracht en voordat de systematische ordening en definitieve beslissingen kunnen inzetten, komt haar de leiding toe in de geestelijke bezinning. 
Fenomenologie leeft tussen de empirische werkelijkheid en de waarheidsvraag.
Fenomenologie wil niet oordelen, interpreteren of vertalen.
Fenomenologie wil eerst en vooral begrijpen.
Fenomenologie is de wetenschap van het zuivere bewustzijn. Het is een denken zonder vooroordelen dat verschijnselen en mensen in hun eigenwaarde tot hun recht wil laten komen.
Fenomenologie is de natuurlijke benadering van mens tot mens, van geest tot geest.’


Vertaling: Jos Augustus
Redactionele begeleiding: Alfred Scheepers, Ph.D.
Eindredactie: Daniël Mok

Oorspronkelijke uitgave: Verlag C. H. Beck, München 2009
© Nederlandse uitgave: 2020 by Abraxas ⁄ Zuider-Amstel uitgeverijen, Amsterdam

ISBN 9789079133055zaterdag 3 oktober 2015De wortels van het Indiase denken
door Alfred R. Scheepers; uit het Engels vertaald door de auteur; redactie, typografie en prepress: Uitgeverij Abraxas, Amsterdam; auteursondersteuning & eindredactie: Daniël Mok.

Voorliggend leerboek beleeft in 2015 zijn derde herziene druk. Het is een inleiding in de geschiedenis van de klassieke Indiase filosofie. Het is in 2000 geschreven ter aanvulling van de leerstof Yoga Dipika (Licht op Yoga) voor leerlingen van het Iyengar Yoga Centrum in Amsterdam.
De samenstellers geven geserreerde omschrijvingen en analyses van de esoterische systemen van het oude Indiase denken, zoals het pad van yoga, de leer van de Bhagavad Gita en de (advaita) vedanta. Yoga is gericht op het lichamelijke en geestelijke eenworden, waardoor de mens tot harmonie met de kosmos kan komen. De Bhagavad Gita, het lied van de Heer, behoort tot de grote wijsgerige geschriften. Het is opgenomen in de Mahabharata en bevat de dialogen tussen Sri Krishna en Arjuna over orde en gezag. De (advaita) vedanta is door Sri Adi Shankara in de zevende eeuw nieuw leven ingeblazen. Het is gericht op realisatie van het Zelf. Het bevat een overzicht van de uitspraak van Sanskriet en een verklarende woordenlijst. Het is een uitstekend geredigeerd leerboek. Het taalgebruik is zeer zorgvuldig.

Biblion/NBD-recensie Ruud Booms

maandag 18 mei 2015

Nāgārjuna; Grondregels van de filosofie van het midden

Nāgārjuna; Grondregels van de filosofie van het middenNāgārjuna; Grondregels van de filosofie van het midden by Erik Hoogcarspel

My rating: 4 of 5 stars


In dit werk probeert de filosoof aan te tonen dat de werkelijkheid niet kan worden teruggebracht tot begripsmatige structuren, omdat denken en begripsvorming op het vlak liggen van de mentale voorstelling en daarom fantasie zijn. De werkelijkheid wordt daarentegen ervaren en juist om die reden kan ze niet worden gedacht.

Het werk heeft enorme invloed uitgeoefend op de geschiedenis van het boeddhistisch denken in Centraal- en Oost-Azie. Nagarjuna toont de absurditeit aan van begrippen zoals substantie, causaliteit en de idee van beweging, tenminste voor zover die termen gedacht worden te verwijzen naar een op zichzelf bestaande werkelijkheid. Evenals de westerse filosoof Immanuel Kant wijst hij op de grenzen van het menselijk verstand en schept zo openheid voor de vrijheid van het ervaren.View all my reviews

De wortels van het Indiase denken

De wortels van het Indiase denkenDe wortels van het Indiase denken by Alfred R. Scheepers
Indiase spiritualiteit kwam voort uit een botsing van culturen. Indo-Europeanen verdedigden de idee van een wereldorde die zij de wereld wilden opleggen. Aan de andere kant uitte de Indiase koopman zich in verschillende verlossingsreligies. Uit die tegenstelling kwamen allerlei compromissen voort, het bonte geheel van wat nu hindoeïsme wordt genoemd.View all my reviews